Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ อีกแค่เพียง 3 สัปดาห์ ก็จะถึงวันจัดงานเอ็กซ์โปใหญ่แห่งปี Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 1-4 ธันวาคม นี้ ที่ฮอลล์ 1-2 ณ ศูนย์จัดแสดงสินค้า และนิทรรศการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

งาน FD Expo นี้ จัดขึ้นโดยคนไทย ของคนไทย เพื่อคนไทย และคนทั้งมวล ทั่วไทย-ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ที่เราจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเดินหน้าไปให้ถึงจุดหมายที่ปลายฝันให้ได้ นั่นก็คือ 

(1) ตอบโจทย์การจัดเตรียมสภาพแวดล้อม สินค้า เทคโนโลยี การออกแบบ เพื่อพร้อมรองรับการก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" (Aging Society) ของเมืองไทย และประชาคมโลก 

(2) มุ่งส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ คนพิเศษ และมนุษย์ล้อ (The Rights of Persons with Disabilities) ในการเข้าถึงตึกอาคาร สถานที่ ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะทุกรูปแบบ 

(3) ร่วมขับเคลื่อน และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) 


จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานว่า ประชากรไทย ณ พ.ศ.2560 มีจำนวน 65,931,550 คน เป็นเพศชาย จำนวน 32,357,808 คน เพศหญิง จำนวน 33,573,742 คน ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 10,783,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็นเพศชาย 4,823,000 คน คิดเป็นร้อยละ 44.73 และเพศหญิง 5,960,000 คน คิดเป็นร้อยละ 55.27 

มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2564) ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เพราะจะมีจำนวนผู้สูงวัยมากกว่า 13 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ 

ที่น่าสนใจ และน่าคิด คือ ในขณะที่จำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าวต่อเนื่อง แต่ทว่า อัตราการเกิดกลับมีแนวโน้มลดลง จากการสำรวจปี 2557 มีเด็กเกิดใหม่จำนวน 776,370 คน มีการคาดการว่าถึงปี 2576 หรืออีก 16 ปีนับจากนี้ไป อักตราการเกิดจะลดลงเหลือจำนวน 600,000 คน ต่อปี 

เมื่อมีอัตราการเกิดน้อยลง ส่งผลให้คนวัยทำงาน หรือกลุ่มคนที่มีอายุ 15-59 ปี จะมีจำนวนลดน้อยลงตามลำดับ ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้คนสูงอายุจะต้องทำงานมากยิ่งขึ้น 

เมื่อสำรวจเจาะลึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัยในจำนวน 10.7 ล้านคนในขณะนี้ ได้ข้อมูลว่า มีผู้สูงอายุที่ต้องอยู่บ้านตามลำพังถึงกว่า 8 แสนราย หรือ 8.7 % ของผู้สูงอายุทั้งหมด สาเหตุหลักคือ 1.คนไทยนิยมอยู่เป็นโสดมากขึ้น 2. คนไทยมีลูกน้อยลง 3. ลูกหลานออกไปทำงานนอกบ้าน 


ยังมีรายงานของกระทรวงสาธารณสุขระบุด้วยว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (ข้อมูลปี 2556) มีประมาณ 300,000 คน ในอนาคต ปี 2583 หรืออีก 25 ปี จะมีมากถึง 740,000 คน 

ในส่วนของคนพิการ หรือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากไม่มีอารยสถาปัตย์ หรือไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

รายงานสถิติคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวนคนพิการไทยทั้งประเทศรวม 1,568,847 คน หรือคิดเป็น 2.38 ของประชากรไทยทั้งประเทศ แบ่งเป็น ชาย 838,160 คน หญิง 729,687 คน โดยอาศยอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 66,448 คน และ ต่างจังหวัด จำนวน 1,502,399 คน 


ข้อมูลตัวเลขที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วนนี้ ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยี และการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ นอกเหนือจากปัจจัย 4 พื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ทันยุคทันสมัย เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประชากรไทย และประชากรโลก ที่จะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ และการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรผู้สูงวัย อย่างสำคัญเร่งด่วนที่สุด 

นอกเหนือจาก เรื่องผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ และมนุษย์ล้อ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยพักฟื้น ตำรวจ-ทหารผ่านศึก และครอบครัวที่มีเด็กเล็กแล้ว ยังมีประเด็นหลักที่เป็นกระแสโลกอีกเรื่องหนึ่ง คือ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่จะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วโลกได้คำนึงถึงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่จะทำให้คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเดินทางพักผ่อนท่องเที่ยวได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งหลายทั้งปวงนี้ จึงเป็นที่มา และเป้าหมายหลักของการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 งานมหกรรมที่มุ่งหวังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่คนทุกวัยในสังคม 

ด้วยการรวบรวม และนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบ และงานบริการทุกรูปแบบที่เป็น Friendly Design เป็นมิตรกับคนทั้งมวล เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ และธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล 


ทุกท่านสามารถติดตามรายละเอียดการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ www.thailandfriendlydesignexpo.com และเฟซบุ๊ค Friendly Design 

อย่าลืม ชวนกันมาเที่ยวชม มาเลือกซื้อสินค้า และมาร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายหลากหลายในงานนี้กันให้ได้นะครับ

กฤษนะ ละไล สื่อมวลชนเครือเนชั่น พิธีกรข่าว พิธีรายการ ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ผู้จัดการโครงการทูตอารยสถาปัตย์ และประธานคณะทำงานอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน ฯลฯ

บทความล่าสุด

192.168.52.212