Search

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ซึ่งจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ บทบาทในการพัฒนาประเทศของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นภาษาจีน เพื่อถ่ายทอดบทบาทของพระองค์ท่าน แสดงให้เห็นถึงการทรงงานหนักของพระองค์ตลอดพระชนม์ชีพ จึงทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนกษัตริย์พระองค์ใดในโลก

192.168.52.214