Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สนช.ผ่าน กม.คุมอาวุธปืน คุมเพิ่มวัตถุระเบิด ตะไล บั้งไฟ ใครโทรป่วนระเบิดเจอคุก 3ปี พร้อมปรับโทษหนักผู้ฝ่าผืน เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงขึ้น



12 ต.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัน รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน โดยได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่พ.ศ...) ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 โดยปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตและสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการปรับปรุงโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความเหมาะสม
สำหรับสาระสำคัญคือ การกำหนดนิยาม เครื่องบังคับเสียงให้เบาผิดปกติ ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้ ให้หมายความว่า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเข้ากับอาวุธปืน เพื่อทำให้การใช้อาวุธปืนมีการเก็บเสียงหรือมีเสียงเบาผิดปกติ เนื่องจากในปัจจุบัน มีการนำไปใช้ประกอบเข้ากับอาวุธปืน ทำให้บุคคลทั่วไปไม่สามารถรับรู้ถึงการก่ออาชญากรรม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมเฉพาะ เครื่องกระสุนปืน ให้หมายรวมถึงตลับลูกดอกไฟฟ้า และลูกดอกไฟฟ้า เพราะมีความร้ายแรงไม่แตกต่างกับกระสุนปืน นอกจากนี้ยังคลอบคลุมดอกไม้เพลิง บั้งไฟ และตะไล เนื่องจากปัจจุบัน มีการจัดแข่งขันบั้งไฟและตะไล ทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศยานด้วย และยังแยกสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีความร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ให้อำนาจรมว.มหาดไทยออกประกาศตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดอำนาจให้นายทะเบียนจัดทำทะเบียนและรายละเอียดเกี่ยวกับปืน
ส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามขอผู้ขอรับใบอนุญาต นั้น เดิมไม่ได้กำหนดเรื่องสัญชาติไทยไว้ จึงทำให้คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีสิทธิขอมีและและใช้อาวุธปืนได้ แต่ร่างพ.ร.บ.นี้แก้ไขให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่สามารถขอหรือใช้อาวุธปืนได้ ส่วนการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนและใช้อาวุธปืนมีการแก้ไขให้อธิบดีกรมการปกครอง ออกใบอนุญาตในเขตกรุงเทพมหานคร และเฉพาะผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ประจำในเขตกทม. จากเดิมให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)มีอำนาจออกใบอนุญาต ในส่วนอื่นให้คงเหมือนเดิมคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตในเขตของตนเองและเฉพาะผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ประจำในเขตจังหวัดนั้น และผบ.ตร. มีอำนาจออกใบอนุญาตทั่วราชอาณาจักร ขณะที่บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับตามลักษณะความผิดโดยมีการเพิ่มโทษให้หนักกว่าเดิมตั้งแต่จำคุก 1ปีถึง 20 ปี ในกรณีที่ผู้ใดทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจ โดยการขู่เข็ญหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใด เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่าวัตถุหรือสิ่งของนั้นเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด หรือแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจว่ามีผู้พาไปหรือมีการวางวัตถุระเบิดในชุมนุมชนหรือสถานที่แห่งใดและเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่อยู่ในชุมนุมชนหรือสถานที่แห่งนั้นตื่นตกใจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท
นอกจากนี้ ยังได้มีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมตามพ.ร.บ.อาวุธปืนฯพ.ศ.2543 พร้อมกับกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่ไว้ในส่วนท้ายของร่างพ.ร.บ.อาวุธปืนฯฉบับใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม อาทิ ใบอนุญาตให้ทำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนครั้งแรก ฉบับละ 500,000 บาท ต่ออายุปีต่อไปฉบับละ 50,000 บาท ใบอนุญาตให้ค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนครั้งแรก ฉบับละ 150,000 บาท ต่ออายุปีต่อไป ฉบับละ 15,000บาท ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนสำหรับปืนยาวประจุปาก ปืนอัดลม ฉบับละ 1,000 บาท ปืนอื่นๆ ฉบับละ 5,000 บาท ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ฉบับละ 5,000 บาท เป็นต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ฯได้มีการเพิ่มเติมคำนิยามขึ้นใหม่ ประกอบด้วย วัตถุระเบิด ลูกระเบิด สิ่งเทียมลูกระเบิด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยคำนิยามนี้จะขยายความไปถึงตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ระเบิดมือ ระเบิดเวลา ฯ ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน201 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียงและงดออกเสียง 5 เสียง ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

192.168.52.211