Search

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก. จริยา สุทธิไชยยา ระบุ จากการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ประชากรภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงปีละประมาณ 1% เพราะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดเหลือ 14.7 ล้านคน จาก 15.9 ล้านคนส่วนรายได้เงินสดสุทธิครัวเรือนยังติดลบ ส่งผลให้เกษตรกรมีภาระหนี้สิน 122,695 บาทต่อครัวเรือนต่อปี เพิ่มขึ้น 4.55% โดยหนี้สินในภาคการเกษตรลดลง แต่หนี้นอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 10.34% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรมีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ ค่าเล่าเรียนบุตร เครื่องนุ่งห่ม ทำให้เป็นหนี้มากขึ้น

192.168.52.213