Search

วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชวนนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ร่วมกำหนดแนวทางพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0


อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) นายสุเมธ มโหสถ เปิดโครงการสัมมนาไตรภาคีสร้างความรักความผูกพัน สมานฉันท์ในวงการแรงงาน โดยได้ดำเนินการกำหนดทิศทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยส่งเสริมให้สถานประกอบการและองค์การแรงงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้ได้ทำงานที่มีคุณค่า มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ได้รับการคุ้มครองแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำรัสเรื่อง "ความสามัคคี" มาปรับใช้ในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี โดยปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดไปสู่ "แรงงานสัมพันธ์ 4.0"

192.168.52.212