Search

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส่งเวียนหนังสือแจ้ง ส่วนราชการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ตรวจสอบ แก้ไขและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ขีดเส้นภายใน 30 มิถุนายน 2560


 (19 มิ.ย.) เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งหน่วยราชการทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายตรง และพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต่อไป
ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองผ่าน "ระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์" ในเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน
 หลังจากได้รับรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสผู้ใช้ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยให้คลิกเลือกหัวข้อ "สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ" เพื่อปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่อยู่ของตนเองให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นกดบันทึกปรับปรุงที่อยู่
สำหรับการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ให้เลือกที่หัวข้อ "ตรวจสอบทะเบียนประวัติ" ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
1. กรณีที่ข้อมูลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวไม่ถูกต้อง หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ให้พิมพ์แบบคำขอ เพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) นำมากรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องการแก้ไข พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว และนำไปยื่นแก่นายทะเบียนส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
2. กรณีที่ข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัวมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะสมบูรณ์ และไม่ต้องการแก้ไขข้อมูลใดๆ ขอให้กดปุ่มถูกต้อง เพื่อยืนยันความถูกต้องเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล และข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 
ทั้งนี้ หากต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ Website http://pws.cgd.go.th/EFiling/ หัวข้อ information หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4100, 4684, 4371 และ 4318

192.168.52.213