Search

วันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย วชิรา อารมย์ดี ระบุ ค่าเงินบาทในระยะต่อไปยังมีโอกาสผันผวนได้อีก จากผลกระทบปัจจัยภายนอก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมดูแลหากเงินบาทมีความผันผวน ส่วนภาคการส่งออกของไทยในภาวะที่ค่าเงินบาทแข็งค่า ประเมินว่ายังมีแนวโน้มฟื้นตัวได้

192.168.52.214