Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จุดประสงค์แต่ดั้งเดิมคือให้ชาวบ้านได้เตรียมของ ปัจจัยไทยธรรมไปถวายวัด พักผ่อน พบปะสังสรรค์หลังจากเหน็จเหนื่อยจากการทำนา และให้ควายได้พักเหนื่อย โดยปัจจุบันประเพณีวิ่งควายถือเป็นประเพณีประจำจังหวัดชลบุรีที่จัดมาแล้ว 141 ปี จนโด่งดังทั้งในประเทศไทยไทยและต่างประเทศ
ชาวนาและประชาชนพาควายของตนมาร่วม "การแข่งขันวิ่งควายคราดนา" ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 แบ่งเป็น รุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก และรุ่นจิ๋ว จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ที่ อ่างเก็บน้ำบ้านหนองน้ำเขียว เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่แสดงออกถึงความรักและความสามัคคีของเกษตรกรไทย และช่วยให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานควายที่ถือเป็นสัตว์ที่อยู่คู่วิถีชีวิตไทยมาช้านาน ส่งเสริมการเลี้ยงควาย อีกทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
192.168.52.212