Search

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ผมขอนำเสนอเรื่องราวของอดีตประเทศบนคาบสมุทรบอลข่านที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศอิตาลีชื่อ ยูโกสลาเวีย (Yugoslavia) หรือชื่อเต็มว่า สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย (1943-1992) ซึ่งปัจจุบันได้ล่มสลายไปแล้ว

ยูโกสลาเวียเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตจนถึงปี 1948 ซึ่งถือเป็นช่วงรอยต่อของการยุติของสงครามโลกครั้งที่สองและการเริ่มต้นของภาวะสงครามเย็นอย่างจริงจัง ทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งระหว่างนานาประเทศในโลก

เมื่อกล่าวถึงอดีตประเทศยูโกสลาเวีย (สหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย) นี้จะไม่กล่าวถึงผู้นำที่เป็นผู้รวมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยหลายหลากชาติพันธุ์และศาสนาให้อยู่ร่วมกันได้เป็นเวลาเกือบ 50 ปีคงจะไม่ได้ มหาบุรุษผู้เสมือนเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรผู้นั้น คือ จอมพล ยอซีป บรอซ ตีโต (Josip Broz-Tito) รัฐบุรุษและประธานาธิบดีของยูโกสลาเวีย

                                                   จอมพล ยอซีป บรอซ ตีโต

ตีโต เกิดเมื่อปีค.ศ.1892 และเสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ.1980 บทบาทสำคัญของตีโตขณะมีชีวิตอยู่ คือเป็นกาวใจสถาปนารวมชาติยูโกสลาเวียในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ โดยประเด็นสำคัญก็คือ ภายใต้การนำของตีโตนั้น ท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนศาสนา แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แตกแยก

อย่างไรก็ตาม หลังจากตีโตเสียชีวิตได้เพียง 10 ปีเศษๆ อันเป็นช่วงที่ภาวะสงครามเย็นสิ้นสุดลง กาวที่ได้ผนึกผสานความแตกต่างเอาไว้ ก็เริ่มสลายคลายลงด้วยภาวะสงครามยูโกสลาเวีย หลังภาวะสงคราม ยูโกสลาเวียสิ้นสุด ได้เกิดการแยกตัวออกเป็นหลายประเทศ

อันได้แก่ เซอร์เบีย โครเอเชีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มาซิโดเนีย มอนเตเนโกร สโลวีเนีย และคอซอวอ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอดีตประเทศยูโกสลาเวียนั้น มีอายุอยู่เพียงช่วงสงครามเย็น หรือประมาณเกือบ 50 ปีนับจากที่ได้รวมตัวเป็นประเทศเท่านั้นเอง

ผมจะเล่าเรื่องนี้เพื่ออะไร? แล้วประเทศนี้ มีบริบทหรือความเกี่ยวข้องใดกับประเทศไทย? (หลายท่านคงคิดอยู่ในใจ) ผมหยิบยกอดีตประเทศยูโกสลาเวียมาเป็นกรณีศึกษา โดยเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ "อดีตประเทศยูโกสลาเวีย" สามารถฉายภาพสะท้อนให้เห็นสภาพของ "ประเทศไทย" ในช่วงหลังมานี้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ "อดีตประเทศยูโกสลาเวีย" มีภาษาที่หลากหลาย อาทิ ภาษามาซิโดเนีย สโลวีเนีย เซอร์เบีย โครเอเชีย ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศไทยที่มีภาษาท้องถิ่นหลากหลายกันไป ทั้งภาษาอีสาน ภาษาเหนือ ภาษาใต้ ถามว่า จะพอสื่อสารกันรู้เรื่องเหมือนของประเทศไทยมั้ย อันนั้นไม่ทราบได้ แต่ที่แน่นอน คือประเทศไทยใช้ภาษาเขียนและตัวอักษรเดียวกัน

นอกจากนี้ "อดีตประเทศยูโกสลาเวีย" ก็มีศาสนาที่หลากหลาย เหมือนบ้านเรา คือมีทั้ง อิสลาม และคริสต์หลากหลายนิกายปะปนกัน

ในด้านการปกครอง ประเทศไทยเคยมีระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศเรื่อยมาจนถึงปีพ.ศ. 2475 (ยุคสมัยรัชกาลที่ 7) ที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย นำอำนาจมาสู่ประชาชน

ซึ่งผมไม่ขอลงในรายละเอียด เอาเป็นว่าถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย คนไทยก็ยังคงมีสถาบันกษัตริย์เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจ เฉกเช่นที่อดีตประเทศยูโกสลาเวีย มีตีโตเป็นศูนย์รวม

สำหรับประเทศไทยนั้นหากเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว เราก็อาจต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ผลกระทบจากทฤษฎีโดมิโน่ และกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แบบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน ในยุคการแผ่กระจายของระบอบคอมมิวนิสต์ไปแล้วก็เป็นได้

ในอดีตตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ช่วงการเปลี่ยนผ่านรัชกาล หรือผลัดแผ่นดิน มักจะเกิดมีความขัดแย้งช่วงชิงอำนาจการปกครองแผ่นดินอยู่บ่อยครั้ง ตามที่ได้รับรู้กันมาผ่านหนังสือหรือภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ต่างๆ ในปัจจุบันความขัดแย้งการช่วงชิงอำนาจในลักษณะนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปแล้ว ประเทศไทยในปัจจุบัน มีอำนาจหลายรูปแบบ และมีสถาบันทางสังคมมากมายที่อุดมไปด้วยผลประโยชน์

อย่างไรก็ดีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับที่ผ่านมา ได้ระบุไว้ว่า ประเทศไทยของเรามีการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน และ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 20 พ.ศ.2560 ก็ยังคงเนื้อหาสาระสำคัญอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยยังคงเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้อยู่ต่อไป

ขณะเดียวกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในรอบหลายปีที่ผ่านมาในประเทศไทย เรามักได้ยินประโยคที่สะท้อนความเชิงแบ่งแยกดินแดน หรือ ชาติพันธุ์ อยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อโยนหินถามทาง เสียดสี ประชดประชัน ตลอดจนการพูดทีเล่นทีจริง ถึงประเทศไทยว่า "รัฐไทยใหม่" บ้าง"ประเทศล้านนา" บ้าง"สหพันธ์รัฐไทย"บ้าง

หากจะก้าวผ่านประเด็นข้างต้นมาสู่ประเด็นร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน เช่นการ ค้นพบคลังแสงอาวุธครั้งใหญ่ที่แลดูจะมีเครือข่ายโยงใยไปยังฝ่ายอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเชื่อกันว่าอาจมีเบื้องหน้าเบื้องหลัง หรือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่การล้มล้างสถาบันและการปกครอง ซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดตรงจุดนั้น อีกทั้งกระแสการแบ่งแยกประเทศไทย โดยเฉพาะในดินแดนภาคใต้ที่ถูกโหมอยู่เรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่อ่อนไหวในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังข้างต้น ผมจึงอยากจะขอฝากถึงประชาชนคนไทย ที่รักชาติไทย ดังความตามรัฐธรรมนูญที่เป็นราชอาณาจักรอันแบ่งแยกไม่ได้ ให้มีสติ สามัคคีกันช่วยกันหยุดยั้ง กลุ่มคนผู้ไม่หวังดี เพื่อไม่ให้ประเทศไทยของเราต้องล่มสลายไปแบบประเทศยูโกสลาเวีย

ซึ่งความในรัฐธรรมนูญ จะเป็นเพียงตัวอักษรบนแผ่นกระดาษ ปราศจากพลังใดใด หากไม่มีผู่ยึดถือและปฏิบัติตาม ผมเชื่อว่า คนไทยที่รักชาติทุกคนไม่ต้องการเห็นประเทศไทยของเรา มีเรื่องราวหรือบริบทของความขัดแย้ง การแย่งชิงอำนาจ การแบ่งแยกดินแดนปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องใด

ดังนั้น ขอให้เราไม่อ่อนไหวต่อกระแสสั่นคลอนใดๆ และขอให้เราสามัคคีกันต่อไป เพื่อให้ราชอาณาจักรไทยยังคงเป็นอาณาจักรที่แบ่งแยกไม่ได้สืบต่อไป

..ไตรโทน..

นักร้องนำและมือกีต้าร์วงนูโว รักดนตรี ชื่นชอบกีฬา ตรงไปตรงมา สั่งสมประสบการณ์จากนักเขียนคอลัมน์ คมชัดลึก มาถึง5ปี ผ่านนามปากกาว่า "ไตรโทน"

บทความล่าสุด

192.168.52.215