Search

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ปปง.อายัดทรัพย์ อดีตผู้ว่าฯอุบล กว่า 380 ล้าน ในคดีทุจริตจัดซื้อยาฆ่าแมลงแจกชาวบ้านปี 54 - 55 หลังสตง.-กมธ.ปราบทุจริตสภาฯชี้ฮั้วประมูล กีดกันการเสนอราคา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.15/2560 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ลงนามโดยนายอธิคม อินทุภูติ ประธานกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 9 ก.พ. สืบเนื่องมาจากที่ได้รับแจ้งรายงานผลการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กรณีการใช้จ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านพืช) การเกิดโรคหรือการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพืช ช่วงปี 2554-2555 ของ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม , อ.นาตาล ,อ.วารินชำราบ , อ.เมืองอุบลราชธานี , อ.น้ำยืน ,อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ,อ.เมืองอำนาจเจริญ และ อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีการจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้กับราษฎรโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง และส่อไปในทางทุจริตเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ พบข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันประกอบด้วย หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.อุบลราชธานี ,คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับอำเภอ, ผู้อนุมัติในการจัดซื้อสารเคมี เสมียนตราอำเภอ, คณะกรรมการจัดหาและเจรจาต่อรองราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และนิติบุคคล ที่ร่วมเสนอราคาขายวัตถุเคมีอันตราย ในลักษณะสมยอม ร่วมกันกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม ถือเป็นการร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของ ปปง.ปรากฎหลักฐานเชื่อได้ว่า นายสุรพล สายพันธ์ อดีตผวจ.อุบลราชธานี นางนฤมล มะลิวัลย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี และนายเกรียงไกร วรรณเสริมสกุล กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวม 229 รายการ ราคาประเมินทรัพย์สินเบื้องต้น 384,129,127.73 บาท

เนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชี เงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้อง เฟอร์นิเจอร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่น ๆ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย รวมทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบดถนน รถแทร็กเตอร์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ห้องชุด อาจมีการกระททำทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ หากไม่ได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว หากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อาจไม่สามารติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้

ดังนั้น ปปง.จึงออกคำสั่งอายัดทรัพย์ทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ นับตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.60 - 29 เม.ย. 60 และเปิดให้ผู้ถูกยึดและอายัดทรัพย์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียนำหลักฐานมาแจ้งขอเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ว่า ไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำสั่งนี้

192.168.52.215