Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

วันนี้ (26 ธันวาคม 2559) นางเรวดี สุทธินุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน "ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทรงคนอง (ทรง-คะ-นอง)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการ Young MEA ประจำปี 2559 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้ชุมชนทรงคนองเป็นชุมชนนำร่องด้านแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนชุมชนพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าทุกตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดป่าเกดและสวนป่าเกดน้อมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ


รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า กฟน. ได้ดำเนินโครงการ Young MEA ภายใต้กิจกรรม "Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยนำตัวแทนเยาวชนของชุมชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) จำนวน 18 ชุมชน ชุมชนละ 10 คน เข้าค่ายเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน และจัดประกวดออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชน ชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม ชุมชนละ 100,000 บาท โดยผลการพิจารณามี 3 ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนเกาะกลาง (โครงการติดตั้งระบบน้ำหยดและไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะด้วยถังดักจับไขมัน) ชุมชนทวีทอง1 (โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนชุมชนให้เป็นสวนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "สวนผักคนเมือง เพื่อพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน") และชุมชนทรงคนอง

รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้สวนป่าเกดน้อมเกล้า ชุมชนทรงคนอง เป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างเป็นสวนแห่งการเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกัน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลินทรีย์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และแนวทางในการสร้างชุมชนให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ชุมชนทรงคนอง นำไปสู่การพัฒนาและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆในคุ้งบางกระเจ้าต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กฟน. ได้ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนป้ายความรู้ให้แก่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ "จากพื้นที่สีเขียวปอดของคนเมือง สู่การพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ของชุมชนต่างๆในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนรู้ทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนทรงคนอง ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ อย่างครบวงจร โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นมัคคุเทศก์น้อยและผู้แทนชุมชนทรงคนอง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

อย่างไรก็ตาม กฟน. ยังคงดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทั้งการปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่เสี่ยง การอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยในชุมชน และการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดการตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นเครือข่ายของการไฟฟ้านครหลวงในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

192.168.52.214