Search

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

(23 ธ.ค. 59) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับ มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "เฉลิมฉลอง 100 ปี ศาสตราจารย์ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ กับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้า" พร้อมทั้งมีการอภิปรายหัวข้อ "ปัจจุบันและอนาคตของการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตหน่วยงานของ กฟน." โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง


นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานในพิธีการเปิดงานดังกล่าว เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนี้ท่านยังเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และเคยเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ดังนั้น กฟน. จึงร่วมกับมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน "เฉลิมฉลอง 100 ปี ศาสตราจารย์ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ กับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้า" ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวคิดและหลักปฎิบัติของศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ ทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่าน เช่น การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าจาก 110 โวลต์ เป็น 220 โวลต์ เป็นต้น ซึ่งนับเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้า และ กฟน. ก็ได้นำหลักดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง ที่ได้มีส่วนในการนำความรู้จาก ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ นำมาใช้ในด้านบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนการพัฒนาระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าของ กฟน. ให้เป็นไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีการปาฐกถาพิเศษและการอภิปรายจากหลากหลายผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายเกษม กุหลาบแก้ว อดีตรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการแนวคิดและหลักปฎิบัติของท่าน ศาสตราจารย์ ดร. บุญรอด บิณฑสันต์ และความรู้เกี่ยวกับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่ กฟน. กำลังดำเนินการอยู่ ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงคุณูปการที่เกิดผลดีเป็นที่ประจักษ์จนถึงปัจจุบัน

192.168.52.212