Search

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบคัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติที่ดี (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป ซึ่งใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมีรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นใหม่ รุ่นที่  11 
รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 6 มกราคม 2560
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

192.168.52.211