Search

วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live
ปรับขนาดตัวอักษร

ทำเนียบรัฐบาล -- 8 มี.ค. -- ครม. มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการหลายกระทรวง เห็นชอบ สีหนาท อดีตเลขาฯ ปปง. นั่งที่ปรึกษา ปปง. พร้อมตั้ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. แทนตำแหน่งที่ว่าง พร้อม อนุมัติ พล.ร.อ.ณรงค์ นั่งปธ. กองทุน (สสส.) และ กก.กองทุนฯ อีก 7 คน

         เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งข้าราชการและคณะกรรมการในหลายหน่วยงาน โดยเริ่มจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำ ปปง. (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นางบาร์บารา โซโลม มุลวานา (Ms. Barbara SolomeMulwana) เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา แทนนายเจมส์มุลวานา (Mr. James Mulwana) กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา ซึ่งถึงแก่กรรม 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายอิสระ ศิริวรภา ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัด   สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายวิชิต ชิตวิมาน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2. นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายสุเทพ เกษมพรมณี รองอธิบดีกรมการศาสนา ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายมานัส ทารัตน์ใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายพีรพน  พิสณุพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ และนายอนุชา เศรษฐเสถียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ตามความในมาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สสส. จำนวน 7 คน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 17 (3) และ (5) แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการคนที่สอง 2. นายคำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 3. นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการพัฒนาชุมชน 4. นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการสื่อสารมวลชน 5. รองศาสตราจารย์ปัญญา ไข่มุก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ ด้านการกีฬา 6. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 7. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน ด้านการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายมานะ เหมจินดา ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

192.168.52.215