Search

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561
live
ปรับขนาดตัวอักษร

สำรวจพบพื้นที่ กทม. มีเพียง 30 ย่าน หรือ 11% ที่เหมาะสมกับการทำเมืองเดินได้ ไม่ต้องง้อรถยนต์ เร่งศึกษาอุปสรรคการเดิน คาดสำเร็จต้นปี 59

ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายหัวข้อ การจัดเตรียมและออกแบบพื้นที่สุขภาวะ ในการประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 ว่า ผู้สูงอายุถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาวะของเมือง หากผู้สูงอายุยังสามารถออกมาใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้ สะท้อนว่าเมืองนั้นมีการออกแบบเมืองที่สะดวกต่อการเดินเท้า มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับเมืองน่าอยู่ที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก

ขณะนี้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง กำลังดำเนินโครงการ Good Walk เมืองเดินได้-เมืองเดินดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย สสส.เพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ กทม. ที่มีกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเดิน โดยพบว่ามีอยู่ 30 ย่าน หรือประมาณ 11% ของพื้นที่ กทม. ทั้งหมดที่สามารถทำได้

192.168.52.211