Search

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
live

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
192.168.52.215