Search

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
live

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
192.168.52.213