Search

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
live

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ

ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
192.168.52.211